Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

An şcolar 2013-2014

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioara conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv - educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natura administrativă, financiar - contabile şi de secretariat din cadrul SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 GURA HUMORULUI, fiind elaborat în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învaţămant Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005.

Art. 2. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, preşcolari, elevi şi părinţi, care vin în contact cu unitatea de învăţământ Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului şi cu structurile arondate – Şcoala cu clasele I – IV Boureni, Grădiniţa cu program normal Boureni şi Grădiniţa cu program normal Voroneţ

Art. 3. Regulile de disciplina şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurarii în conditii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv - educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfasoara în cadrul şcolii.

Art. 4. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de cate ori este cazul, la initiativa a 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din cadrul şcolii. Modificările şi/sau completarile ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.

Art. 5. Prevederile prezentului Regulament se aplica şi personalului angajat temporar, în regim de cumul sau cu norma incompleta, persoanelor detasate în unitate, elevilor aflati în practică pedagogică şi îndrumatorilor acestora, precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii şcolii.

Art. 6. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament in cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Elevilor, Comitetului de Părinţi şi Consiliului Profesoral, cat şi prelucrarea sa de catre toti învăţătorii şi profesorii diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la secretariatul şcolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi.

Art. 7. Regulamentul de Ordine Interioara este adoptat în conformitate cu legislatia în vigoare şi nu i se substituie acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolva personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.

Art. 8. Conducerea şcolii, învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament

tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea prezentului Regulament către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii.

Art. 9. În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

 

 

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 10. Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului este organizată astfel:

Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului - PJ - clase de învăţământ primar şi gimnazial

Grădiniţa cu Program Normal Voroneţ - structură - 1 grupă de preşcolari

Grădiniţa cu Program Normal Boureni - structură - 1 grupă de preşcolari

Şcoala cu clasele I-IV Boureni - structură – 4 clase primar învăţământ simultan

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:

Art. 11. Componenţa Consiliului de Administraţie este conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,

Tineretului şi Sportului nr. 5619/ 11.11.2010 (9 membri).

Art. 12. Membrii Consiliului de Administraţie sunt:

                Directorul unităţii de învăţământ;

                Reprezentant cadre didactice; Reprezentant cadre didactice; Reprezentant cadre didactice;

                Reprezentantul consiliului local;

                Reprezentantul consiliului local;

                Reprezentantul primarului;

                Reprezentant al părinţilor;

                Reprezentant al părinţil

 

Art. 13. La şedinţele Consiliului de administraţie participă fără drept de vot liderul sindical şi reprezentantul elevilor cu statut de observatori.

Art. 14. Consiliul de administraţie are competenţe stabilite prin Legea Educaţiei Naţionale şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 15. Consiliul selectează propunerile cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor în legătură cu oferta

educaţională; dezbate aceste propuneri şi stabileşte oferta şcolii.

Art. 16. Studiază problemele specifice ale unităţii şi elaborează regulamentul de ordine interioară.

Art. 17. Ţine evidenţa activităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi personalului

administrativ pentru acordarea gradaţiei de merit, a altor sporuri de salarii, precum şi pentru acordarea calificativelor anuale.

Art. 18(1) Studiază posibilităţile de dezvoltare a şcolii în vederea elaborării proiectului managerial, a fişelor posturilor şi proiectul de buget.

Art. 19. Se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. Pe lângă problemele administrative, în Consiliul de administraţie se dezbat şi se iau hotărâri şi în următoarele probleme :

- realizarea curriculumului şcolar;

- elaborarea criteriilor de acordare a gradatiei de merit precum si de acordare a recompenselor, ajutoarelor materiale pentru elevi;

- elaborarea proiectul managerial al scolii,fiselor posturilor pentru angajatii scolii, schema de salarizare;

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

- dezvoltarea unităţii şcolare;

- elaborarea criteriilor de acordare a calificativelor anuale;

- legătura cu comunitatea locală;

- reglementează planul financiar al unităţii şcolare etc.

Art. 21. Hotărârile luate de consiliul de administraţie împotriva prevederilor legale sunt nule.

 

CONSILIUL PROFESORAL

 

Art. 22. Participarea la consiliul profesoral este obligatorie.

Art. 23. Absenţa nemotivată şi consecutivă de cel puţin două ori constituie abatere disciplinară şi se  sancţionează conform Legii nr. 1/2011.

Art. 24. Secretarul consiliului profesoral este un cadru didactic numit prin decizie de director pe un an şcolar.

Art. 25. (1) Şedinţele consiliului profesoral se desfăşoară după reguli democratice în mod civilizat, având în  vedere toleranţa în comunicare.

(2) Abaterea de la această prevedere atrage după sine eliminarea din şedinţă a celui care nu respectă  principiile sau suspendarea şedinţei la iniţiativa celui care o conduce.

Art. 26.  Atunci când se impune va avea loc şedinţa Consiliului profesoral lărgit cu participarea personalului auxiliar şi nedidactic.

Art.27. Validează situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar.

Art.28. Stabileste modalitatile de parcurgere a curriculum-ului pe discipline si arii curriculare,pentru  curriculum-ul nucleu,extins etc.,lucrul pe echipe didactice,curriculum la decizia scolii.

Art.29. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul său.

Art.30. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind  starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;

b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;

c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi  eventuale completări sau modificări ale acestora ;

d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;

e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;

f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/diriginte,  precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

g) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

h) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ,  conform reglementărilor în vigoare;

i) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine", pentru  clasele I-IV;

j) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

k) avizează proiectul planului de şcolarizare;

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care

solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;

m) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ;

o) dezbate, la solicitarea MECTS, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi  transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;

p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ.

Art.31. (1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.

(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ.

CONSILIUL CLASEI

Art. 32. Consiliul clasei se organizează de profesorul diriginte sau învăţătorul clasei respective.

Art. 33. Acţiunile consiliului clasei se consemnează într-un registru special.

Art. 34. Participarea la activitatea consiliului clasei este obligatorie.

Art. 35. Absentarea repetată şi nemotivată de la consiliul clasei este abatere disciplinară.

Art. 36. La consiliul clasei se analizează, după caz, rezultatele elevilor, disciplina clasei şi se stabilesc activităţile recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară a elevilor.

Art.37. Stabileşte notele la purtare pentru toţi elevii clasei.

 

CAPITOLUL III

PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

Art. 38. Întregul personal al şcolii are obligaţia sa manifeste un comportament de înaltă ţinută morală şi profesionala atât în cadrul şcolii cat şi în afara ei, astfel încat sa contribuie la mentinerea şi dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură şcoala.

 

Art. 39. Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte în scopul realizarii obiectivelor generale şi a celor specifice prevazute în Planul Managerial de activitati elaborat de conducerea şcolii şi aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligatia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor profesionale ce le revin.

Art. 40. Toti salariatii şcolii au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunatatirea bazei materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Sălile de clasa vor fi în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi, care au obligaţia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.

Art. 41. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii. Fumatul  este interzis în incinta şcolii.

Art. 42. Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sărbători se va desfăşura fără exceptie în afara orelor de curs.

Art. 43. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se va desfăşura prin implicarea de cadre didactice / nedidactice şi elevi ai şcolii, va fi supusa aprobării directorului unităţii. Organizatorii au datoria de a aduce la cunoştinţa conducerii şcolii intentia organizării unor astfel de manifestari cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului şi de a obtine avizul pentru organizarea acesteia. În caz contrar, toate responsabilităţile revin persoanelor care au organizat actiunea respectiva.

 

Art. 44. Durata timpului de muncă al personalului didactic este, în medie, de 170 de ore pe lună, cu durata programului de lucru de 40 ore pe săptămână. În programul săptămânal de lucru sunt incluse: activităţi de predare, activităţi de pregătire a lecţiilor, activităţi de corectare a lucrărilor scrise, activităţi de perfecţionare (de formare continuă), activităţi de dirigenţie şi consiliere vocaţională a elevilor, activităţi în afara clasei şi extraşcolare (extracurriculare), activităţi desfăşurate ca învăţător / profesor de serviciu, activităţi desfăşurate în cadrul catedrei metodice şi în comisiile pe domenii din care face parte, participarea la şedinţele consiliilor profesorale, de administraţie sau la activităţile prilejuite de Zilele Scolii.

Art. 45. În cazul în care un membru al personalului şcolii nu poate fi prezent la program din motive medicale, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unităţii în termen de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de medic.

Art. 46. Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absentele în catalog la toti elevii ce absenteaza, li se va retine din salariu ora/orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligatia de a rămâne în şcoală pe toata durata programului lor şi de a da o notă în care să explice cursul evenimentelor.

Art. 47. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul instructiv - educativ şi pentru propria perfecţionare cum ar fi: calculatoare, aparatura audio - video sau de laborator etc.

Art. 48. Profesorii diriginţi au obligaţia de a tine evidenţa învoirilor medicale şi de la părinţi într-un dosar special care va sta în şcoală şi va putea fi consultat de către directori, profesorii clasei şi/sau părinţi.

Art. 49. Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte le organizează cu colectivul de elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs, cu excepţia unor evenimente speciale care trebuie comunicate şi aprobate de consilierul educativ si mai apoi de conducerea şcolii.

Art. 50. În cazul în care desfăşurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligaţia de a recupera orele pierdute, prezenţa la consiliile profesorale fiind obligatorie.

 

Art. 51. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru comunicarea bilaterală. Este interzis personalului din Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului să adreseze cuvinte jignitoare şi/sau umilitoare elevilor, sa recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă relaţia educator - elev.

Art. 52. Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la ora de curs şi nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul acesteia. Întârzierile repetate duc la reţinerea din salariu a orei/orelor respective.

Art. 53. Cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica şi să consemneze titlul lecţiei.

Art. 53 bis. Diriginţii / învăţătorii au obligaţia să completeze zilnic tabelul cu privire la absenţele elevilor care este afişat în fiecare dimineaţă în cancelarie. Absenţele se vor complete de către profesorul care a avut a doua oră de curs la clasa respectivă, iar dirigintele până la sfârşitul zilei verifica numărul absenţelor de la clasă şi semnează.

Art. 54. Toate cadrele didactice sunt obligate să participe la efectuarea examenului psihologic şi medical organizat de angajator.

Art. 55. Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate şi de trecerea acestora în registrul matricol în termenul stabilit de conducerea unităţii.

Art. 56. Întreg personalul unităţii şcolare are obligatia de a-şi desfăşura activitatea astfel încat sa fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calitatii în învăţământul preuniversitar.

Art. 57. Nerespectarea prevederilor acestui regulament se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Statutului Personalului Didactic.

BIBLIOTECA

Art. 58. Biblioteca face parte integrantă din Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului

Art. 59. Biblioteca din Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului contribuie efectiv la formarea elevilor, alături de procesul de predare-învăţare.

Art. 60. Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice.

Art. 61. Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii şi întocmeşte plan managerial anual.

 

Art. 62. Biblioteca primeşte şi împrumută cărţi în orice moment din cele 4 ore de activitate.  Programul bibliotecarei este între luni - vineri între orele 10:00 - 14:00.

Art. 63. Bibliotecara anunţă noutăţile din bibliotecă sau prezintă anumite cărţi periodic.

Art. 64. Bibliotecara întocmeşte situaţiile necesare privind comenzile de manuale şi răspunde de păstrarea şi distribuirea acestora.

Art. 65. Plecările din unitate ale bibliotecarei se fac cu avizul conducerii şcolii. Se afişează pe uşa bibliotecii orele între care va lipsi, consemnându-se motivul (cerc pedagogic, concediu medical sau odihna, etc).

SECRETARIATUL

Art. 66. Secretariatul este subordonat conducerii şcolii.

Art. 67. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, cadre didactice şi alte persoane interesate.

Art. 68. În secretariat nu pot intra mai mult de 2 persoane odată; programul cu publicul este zilnic între orele 7.00-15.00.

Art. 69. De la telefonul şcolii se vorbeşte numai în interes de serviciu.

Art. 70. Condica şcolii este sub directa supraveghere a secretariatului şcolii.

Art. 71. Secretariatul funcţionează în aşa fel încât să se asigure permanenţă pe perioada programului şcolar sau pe perioada vacanţelor şcolare.

Art. 72. Programul secretariatului se aprobă de conducerea şcolii şi se modifică în funcţie de cerinţele şcolii.

Art. 73. Plecarea din unitate a secretarei se fac cu aprobarea conducerii şcolii.

CONTABILITATE

Art. 74. Biroul contabilitate este subordonat conducerii şcolii.

Art. 75. Biroul contabilitate se ocupă de problemele financiare ale şcolii.

Art. 76. Programul contabilităţii este între orele 8:00 - 16:00.

Art. 77. Deplasările în teren ale administratorului financiar se comunică directorului şcolii.

ADMINISTRAŢIA

Art. 78. Administratorul în patrimoniu este subordonat directorului şcolii, având programul de luni – vineri între orele 7.00 – 10.00 şi 14.00 – 15.00.

Art. 79. El răspunde de administrarea clădirii, curţii şi a bazei materiale a scolii, întocmind inventarul unităţii.

Art. 80. Programul personalului de îngrijire şi întreţinere se stabileşte şi se aprobă de director.

Art. 81. Administratorul nu poate folosi personalul de îngrijire sau muncitorii în alte activităţi decât cele necesare şcolii.

Art. 82. Personalul de întreţinere şi muncitorii execută lucrări de reparaţii la solicitarea conducerii şcolii.

Art. 83. Plecările din unitate se realizează numai cu avizul conducerii şcolii.

 

CABINETUL DE INFORMATICĂ

Art. 84. Lab-inf. se subordonează directorului, având în administrare întregul echipament informatic

al şcolii; efectuează lucrări în sprijinul administratorului de patrimoniu, a secretariatului sau a direcţiunii. Execută orice alte sarcini i se atribuie de către direcţiunea şcolii având programul astfel:

Luni: 8.30 – 16.30                  

Marţi: 7.00 – 15.00 

 Miercuri: 6.30 – 13.00; 14.00 – 15.30

Joi: 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.30                                                             

Vineri: 7.00 – 15.00

 

Reguli privind folosirea laboratorului

Art. 85. Laboratorul de informatică va fi utilizat numai pentru activitatea didactică specifică.

Art. 86. În laboratorul de informatică se vor desfăşura orele de informatică, lecţii în programul AEL la toate disciplinele şi alte activităţi care necesită aparatura existentă în laborator.

Art. 87. Accesul elevilor în laborator se face numai însoţit de către profesor.

Art. 88. Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic este interzisă. Accesul de date stocate pe medii externe se face doar cu acordul informaticianului.

Art. 89. Este strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare.

Art. 90. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă.

Reguli privind folosirea sălii de sport

Art. 91. Elevii şi profesorii vor respecta regulile sălii în care se desfăşoară orele de sport.

CAPITOLUL IV

ELEVII

Art. 92. DREPTURILE PREŞCOLARILOR, ELEVILOR ŞI RECOMPENSE

92.1. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.

92.2. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care o vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor, făcând din timp opţiunea din oferta cuprinsă în curriculum-ul la decizia şcolii.

 

Art. 93. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit.

93.1. Elevii pot beneficia de bursă, rechizite gratuite, programul Euro200. Preşcolarii şi elevii beneficiază de programul naţional „Laptele şi cornul" şi de programul european de încurajare a consumului de fructe „Mereu sănătos".

Art. 94. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică de care dispune şcoala noastră.

94.1. Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de şcoala noastră precum şi la cele care se desfăşoară în cluburile copiilor.

94.2. Au dreptul la bilete (spectacole, manifestări sportive, transport în comun) cu preţuri reduse.

Art. 95. Elevii din învăţământul primar şi gimnazial primesc gratuit manuale şcolare.

95.1. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

Art. 96. Elevii din învăţământul preuniversitar beneficiază de libertatea de informare şi de exprimare.

96.1. La nivelul şcolii noastre se constituie Consiliul Elevilor, format din reprezentanţi ai elevilor de la fiecare clasă şi funcţionează în baza unui regulament propriu.

Art. 97. Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură, sau celor cu probleme sociale dificile, li se pot acorda burse de merit sau burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 98. FRECVENŢA ELEVILOR

98.1. Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu 10 minute înaintea  primei ore.

98.2. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diverse activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.). În aceste situaţii, învoirea se realizează de către conducerea şcolii la solicitarea profesorilor care îndruma elevii respectivi.

98.3 Este permisă învoirea elevilor de la ore în baza cererii verbale sau scrise efectuate de părinte cu    asumarea responsabilităţii părintelui, dar nu mai      mult de 5 zile  pe semestru.

Art. 99. COMPORTAMENTUL ELEVILOR

99.1. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă. Este interzisă orice forma de violenta fizica si verbala, atât fata de colegii de clasa, elevii din alta clasa sau şcoală, cat si fata de personalul de predare, didactic-auxiliar si nedidactic.

 

99.2. Este interzis oricărui elev sa aducă în clasa sau în şcoală persoane străine, sa fie asteptaţi de alte  persoane (cu exceptia membrilor familiei) în şcoală sau în curtea şcolii.

99.3. Elevii nu au voie sa aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene /  paralizante şi orice alte materiale pirotehnice sau de alta natura care ar putea pune în pericol integritatea fizica a celor din jur.

99.4. Relaţiile dintre elevi în general, dintre fete şi băieţi în special, trebuie sa se bazeze pe respect  reciproc, sa se folosească un limbaj civilizat şi adecvat vârstei.

99.5. Se interzice cu desăvârşire fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi droguri.

99.6. Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale/auditive care atentează la bunele  moravuri.

99.7. Se interzice utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs, precum şi menţinerea acestuia  în stare de activare.

99.8. Se interzice părăsirea instituţiei în timpul orelor de curs sau în pauze. În cazuri excepţionale, elevul este obligat sa solicite permisiunea profesorului care preda la ora respectiva, care îl poate învoi pe propria răspundere, dar va consemna absenta în catalog. Profesorul diriginte va motiva absenta numai după ce va lua legătura cu familia elevului. În situaţia în care elevul nu are acordul profesorului, va răspunde personal de decizia sa şi de posibilele consecinţe.

99.9.Se interzice elevilor sa posede sau sa folosească orice fel de arme si sa se implice în acte de  violenta sau intimidare.

99.10.Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le apartin.

99.12. Se interzice elevilor sa organizeze în şcoală activităţi politice şi/sau de propaganda  politică, activităţi de prozelitism religios sau ocult.

Art. 100. ŢINUTA ELEVILOR

100.1. Uniforma şcolară este obligatorie, şi este obligatoriu ca elevii sa aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijita. Este interzisa purtarea unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar.

Profesorul care în timpul orelor constata la unul sau mai multi elevi o tinuta neconformă cu prevederile actualului Regulament, are obligaţia de a întocmi un referat în baza caruia dirigintele va stabili sancţiunea şi va înştiinţa familia elevului. Dacă abaterea se repetă elevul va fi sanctionat prin prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şcolare, în afara orelor de curs.

100.2. Este interzis elevilor sa foloseasca însemne şi sa poarte imbracaminte neadecvata vârstei şi calităţii de elev, specifică grupărilor rock sataniste, emo etc.

Art. 101. PĂSTRAREA BUNURILOR ŞCOLII

101.1. Mobilierul din salile de clasa, din laboratoare şi cabinete, din sala de educatie fizica şi terenul de sport, materialul didactic aflat în dotarea şcolii trebuie folosite cu simt de raspundere, sa fie conservate, reparate şi imbogatite.

101.2. Elevii care produc daune sau deterioreaza bunurile din dotarea şcolii au obligatia sa repare sau sa înlocuiasca (dupa caz) obiectele deteriorate sau sa achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat raspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv. În cazul repetarii producerii de daune, elevul/elevii vor fi sanctionati prin prestarea unei activitati în folosul şcolii (munca în folosul comunitatii ), activitate care se va desfăşura în afara orelor de curs.

101.3. Elevii au obligatia de a mentine curatenia în salile de clasa, laboratoare, cabinete, sala de educatie fizica, holuri, grupuri sanitare precum şi pe terenul de sport şi în curtea şcolii.

Art. 102. EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV. ÎNCETAREA EXERCITĂRII ACESTEI CALITĂŢI

Se va urmări respectarea conţinutul articolelor 93-96 din Regulamentul unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Din conţinutul acestor articole se vor reţine:

1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor, prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul fiecărei şcoli;

2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrele didactice care consemnează în catalog absenţele;

3. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

4. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

-adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, sau de medicul de familie;

-adeverinţă sau certificat medical, eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

-cererea scrisă a părinţilor/tutorelui pentru situaţii familiale deosebite (fără a depăşi 7 zile pe semestru) aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

Motivarea absenţelor se face de către învăţători şi diriginţi în ziua prezentării actelor justificative sau după consultarea părinţilor (susţinătorilor legali).

5. Elevii de la învăţământul de zi cu handicap fizic temporar, nedeplasabili, cu boli cronice grave pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea şcolii; scutirea se acordă la cerere, de directorul unităţii, pe baza actelor doveditoare.

6. Notele sau calificativele acordate se comunică elevilor (în scris sau verbal) şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare (catalog, carnet de note, caiete de înregistrare a calificativelor, fişa de observaţie şi apreciere) conform metodologiei elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare.

7. La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele convoacă Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcţie de comportarea generală în şcoală şi în afara acesteia; notele la purtare mai mici de 7 (Suficient în învăţământul primar) se discută şi se aprobă atât de acest consiliu cât şi de director; decizia şi motivarea fiecărei note mai mici de 7 (Suficient pentru învăţământul primar) sunt aduse la cunoştinţa Consiliului profesoral de către învăţător/diriginte prin raport scris.

8. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii sub 5 (Insuficient pentru învăţământul primar) la unul sau două obiecte de studiu;

9. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare obiect din planul de învăţământ cel puţin media anuală 5 iar la purtare, media anuală 6 (Suficient la învăţământul primar).

10. Elevii amânaţi medical sau cu situaţia neîncheiată pe semestrul I îşi vor încheia, de regulă, situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la reluarea activităţii.

11. Sunt declarati repetenţi:

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 ("insuficient" în învăţământul primar) la mai mult de două obiecte de învăţământ;

b) elevii care au obtinut la purtare media anuala sub 6,00 (insuficient" în învăţământul primar), indiferent de mediile obţinute la obiectele de studiu;

c) elevii corigenţi sau amânaţi care nu se prezintă sau nu promovează examenele de corigenţă;

d) elevii care absenteaza motivat peste 120 de zile şcolare

e) elevii exmatriculaţi cu drept de reînscriere.

12. La examenul de corigenţă sunt declaraţi promovaţi elevii care obţin, la fiecare obiect, cel puţin media 5,00 (suficient pentru ciclul primar).

13. După încheierea examenelor de corigenţă elevii care nu au promovat la un singur obiect de învăţământ, pot solicita Inspectoratului Şcolar reexaminarea, care se va putea face până la începerea noului an de învăţământ.

14. Elevii din fiecare clasă (din învăţământul gimnazial) vor consulta opţiunile prezente în lista curriculară a şcolii şi vor prezenta în scris opţiunile lor pentru anul şcolar în curs.

15. Calitatea de elev încetează în condiţiile de abandon şcolar.

16. Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează la încheierea studiilor din învăţământul general obligatoriu sau la absolvirea liceului sau a şcolii profesionale.

SANCŢIUNI

Art. 103. În caz de nerespectare a reglementărilor prezentului Regulament de Ordine Interioara

se vor aplica sancţiuni disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Functionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

 

CAPITOLUL V

CODUL COMPORTAMENTAL AL ELEVILOR

 

Pentru buna desfăşurare a procesului de instrucţie şi educaţie în Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului elevii au următoarele îndatoriri:

 

Art.104. - INCEPEREA CURSURILOR

1. Intrarea elevilor în curtea şcolii este permisă numai cu 15 minute înainte de începerea cursurilor, iar in clasa cu 10 minute înainte de intrarea profesorului şi învăţătorului, în perfectă ordine şi sub directa îndrumarea a învăţătorului sau profesorului de serviciu

2. După intrarea învăţătorului sau a profesorului în clasă, elevii nu mai au acces la lecţie, decât cu aprobarea expresă a cadrului didactic respectiv.

3. Elevii nu au voie să intre în şcoală pe uşa principală şi nici să staţioneze în faţa şcolii.

4. Elevii vor intra în curtea şcolii şi în şcoală numai pe partea rezervată in acest sens elevilor, poarta laterală

 

 

Art.105. - IN TIMPUL ORELOR DE CURS

1. Elevii trebuie să-şi însuşească temeinic cunoştinţele predate fiind atenţi, disciplinaţi, să ia notiţe de calitate după explicaţiile învăţătorului sau profesorului.

2. Să ocupe locul în bancă, aşteptând în linişte învăţătorul sau profesorul. La intrarea în clasă a profesorului, elevii se vor ridica în picioare şi se vor aşeza numai cu încuviinţarea cadrului didactic respectiv. La sfârşitul orei, se vor ridica, de asemenea, în picioare şi vor părăsi clasa în ordine, înainte de ieşirea învăţătorului (profesorului).

3. In timpul orelor, vor urmări cu atenţie desfăşurarea lecţiilor, vor răspunde numai când sunt întrebaţi.

4. "Şoptitul" sau copiatul sunt considerate grave abateri şi se pedepsesc ca atare.

5. Să păstreze în bună stare avutul şcolii, să păstreze curăţenia şi ordinea în clasă şi în şcoală, în curte şi

în parcul şcolii. Orice stricăciuni vor fi suportate de părinţii elevilor care au produs pagube, iar elevii vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului de funcţionare a şcolilor din învăţământul preuniversitar.

6. Este interzis elevilor ieşirea sub pretextul folosirii grupurilor sanitare (doar în cazuri justificate). Profesorul de la clasă este direct răspunzător pentru acţiunile elevului petrecute în acest timp.

7. Dacă după 15 minute de la începerea orei, profesorul nu a intrat la clasă, elevul de serviciu va anunţa

profesorul de serviciu pentru a rezolva situaţia. Elevii vor păstra liniştea pentru a nu deranja activitatea celorlalte clase.

 

 

Art.106. - ÎN RECREAŢIE:

 

1. Să iasă în ordine din clasă şi să-şi petreacă  timpul destinat recreaţiilor în aer liber, în curtea şcolii, fără manifestări dăunătoare lor şi colegilor lor.

2. Petrecerea recreaţiilor în holuri şi pe coridoare este permisă doar când afară este timp nefavorabil.

3. Circulaţia elevilor pe holuri, coridoare şi scări se face în mod civilizat numai pe partea dreaptă, atât la intrare cât şi la ieşire.

4. Nu este permis elevilor să stea pe pervazurile ferestrelor şi să folosească balustradele ca loc de joacă;

5. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice sunt cu desăvârşire interzise, atât în şcoală cât şi în afara  şcolii.

6. Resturile de alimente consumate în timpul recreaţiilor şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile existente în acest scop în fiecare clasă şi în curte.

7. Elevii sunt obligaţi ca în timpul recreaţiilor să nu alerge pe coridoare şi scări, să nu ţipe, să nu se îmbrâncească şi să intre în clasă semnalul soneriei.

8. Este interzis jocul cu bulgări de zăpadă, pietre sau alte obiecte care pot provoca accidentări.

 

Art. 107. - TERMINAREA CURSURILOR

1. Inainte de părăsirea clasei elevii sunt obligaţi să lase clasa în perfectă stare de curăţenie şi ordine.

2. Elevii vor părăsi clasa în linişte, fără să alerge, să se bată, să ţipe şi să trântească uşile.

3. Părăsirea şcolii se face imediat după terminarea ultimei ore de curs pentru a da posibilitatea personalului de îngrijire să facă aerisirea şi curăţenia claselor.

 

Art. 108. - PURTAREA IN AFARA DE ŞCOALĂ

1. Elevii sunt datori să aibă o purtare cuviincioasă pe stradă şi în orice loc s-ar găsi.

2. Salutul este obligatoriu;

3. Este oprită frecventarea spectacolelor nepermise vârstei.

4. Elevii sunt datori să vorbească frumos, să se poarte politicos cu cei mai în vârstă decât ei şi chiar şi cu cei mai mici, să fie gata să dea ajutor bătrânilor, bolnavilor şi invalizilor.

5. Să respecte regimul zilnic de muncă stabilit de şcoală, pregătindu-se temeinic pentru lecţii.

6. Să aibă o atitudine corectă în vizite, plimbări, în cadrul activităţilor practice din şcoală şi din afara ei.

7. In timpul vacanţelor vor avea o comportare civilizată.

 

Art. 109. - ALTE INDATORIRI:

1. Elevii au datoria să respecte onoarea clasei şi a şcolii din care fac parte, să ţină la demnitatea de elev.

2. Toţi elevii, de la cei mici până la cei mari, se vor respecta şi stima reciproc. Trebuie să ia parte activă la viaţa colectivului clasei din care fac parte şi să-i combată pe cei care nu se supun îndatoririlor de elev şi încalcă disciplina şcolară.

 

CAPITOLUL VI

STANDARDE DE COMPORTAMENT PENTRU ELEVI ÎN TIMPUL PROGRAMULUI

 

Art. 110. Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului au următoarele obligaţii:

 

1. Să respecte legile ţării, regulamentul şcolar şi Regulamentul de ordine interioară.

2. Să aibă o comportare civilizată atât în şcoală, cât şi în afara ei.

3. Să aibă o ţinută vestimentară decentă, fără bijuterii şi alte însemne.

4. Să frecventeze zilnic toate orele şi să nu intre în clasă după profesor.

5. Să nu distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev etc.)

6. Să nu deterioreze bunurile din baza materială a şcolii

7. Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe culoare şi în curtea şcolii

8. Să nu folosească limbaj sau gesturi vulgare în raporturile cu profesorii, secretarele, personalul nedidactic sau cu ceilalţi elevi ai şcolii.

9. Să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice sau droguri.

10. Să nu aducă în şcoală persoane străine în vederea "reglării anumitor conturi" şi care, prin atitudinea lor, să producă dezordini, conflicte sau stricăciuni.

11. Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.

12. Să utilizeze cu grija manualele şcolare primite şi alte cărţi împrumutate de la bibliotecă.

13. Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, calificativelor, precum şi părinţilor pentru informare.

14. Să cunoască şi să respecte regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţia mediului.

Sanţiunile pot fi:

-           observaţia individuală;

-           înştiinţarea părinţilor despre abaterea săvârşită;

-           invitarea părinţilor la şcoală pentru a se analiza gravitatea faptei;

-           sesizarea organelor de poliţie în cazul abaterilor deosebit de grave;

-           mustrarea în faţa clasei;

-           repararea sau înlocuirea obiectelor deteriorate;

-           muncă în folosul şcolii de la 2 la 4 ore  - văruit pereţi mâzgâliţi, vopsit mobilier zgâriat;

-           mustrarea în careul elevilor;

-           mustrarea în faţa Consiliului Profesoral;

-           eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile şi executarea altor munci în şcoală;

-           mutarea disciplinară temporară sau definitivă într-o altă clasă paralelă;

-           scăderea notei la purtare cu 2 puncte;

-           scăderea notei la purtare sub 6.

În funcţia de gravitatea faptei săvârşite se pot acorda si alte sancţiuni în afara de cele enumerate.

 

CAPITOLUL VII

 

OBLIGATIILE ELEVILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

 

Art. 111. Programarea elevilor de serviciu pe şcoală este făcuta numai de către dirigintele clasei, iar modificarea acestei programări se face numai în cazuri de forţă majora de către profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorul diriginte al clasei are obligaţia de a întocmi un tabel nominal cu elevii clasei şi zilele în care aceştia executa serviciul pe şcoală, tabel pe care sa-l ataşeze la prima pagina a catalogului. De asemenea  dirigintele trebuie sa supravegheze respectarea stricta a programării făcute şi modul în care elevii îşi duc la îndeplinire sarcinile desemnate.

 

Art. 112. Elevul de serviciu este obligat sa se prezinte la post odată cu începerea programului.

 

Art. 113. Elevul de serviciu pe şcoală are obligaţia de a respecta strict sarcinile formulate de profesorul de serviciu şi a dirigintelui.

 

Art. 114. Este interzis elevilor de serviciu pe şcoală să îşi părăsească postul fără acordul profesorului de serviciu.

 

Art. 115. Elevii de serviciu au obligaţia de a semnala, profesorului de serviciu pe şcoală, dirigintelui / învăţătorului sau profesorilor de la sala profesorală toate neregulile sesizate atât în timpul orelor de curs cât şi în pauze.

 

CAPITOLUL VIII

OBLIGAŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

 

Art. 116. Regulamentul serviciului pe şcoală:

- ordinea si disciplina in scoală se asigura de către conducerea scolii, prin profesorii de serviciu  si personalul didactic, cu sprijinul elevilor;

- serviciul pe scoală este efectuat de toate cadrele didactice titulare  si netitulare ale scolii;

- serviciul pe scoală se organizează pentru un an şcolar;

- profesorii si invatatorii scolii sunt organizaţi şi funcţionează in doua (2) ture, corespunzând programului a.m. si p.m.;

- programul echipelor a.m. incepe la ora 7.15 si se încheie la ora 13.30;

- programul echipelor p.m. incepe la ora 13.00 si se termina la ora 17.30;

- serviciul pe scoală se preia si se preda pe baza de proces verbal, consemnat intr-un registru

 - procesul verbal trebuie sa rezume problemele din timpul serviciului, sa puncteze evenimentele  deosebite, modul cum au fost gestionate, precum si masurile luate; procesul verbal este semnat  de şefii echipelor de serviciu din ziua respectiva;

- echipele de elevi implicate pe serviciul pe scoală, precum si atribuţiile acestora se stabilesc de  către echipe de cadre didactice ;

- stabilirea responsabililor, precum si a dispunerii cadrelor didactice de serviciu in poziţiile cheie de monitorizare este o chestiune de ordin intern al echipelor de serviciu;

Art. 117. Obligaţiile profesorilor de serviciu pe şcoală:

- sa respecte programul serviciului pe scoală;

- sa instruiască elevii de serviciu pe scoală;

- sa respecte sarcinile distribuite in echipa;

- sa inspecteze curtea, grupurile sanitare si scoală la preluarea serviciului si la predarea acestuia;

- sa urmărească intrarea si ieşirea elevilor din scoală pe accesul destinat acestora;

- sa verifice prezenta profesorilor si a învăţătorilor la program, punctualitatea desfăşurării  programului şcolar; sa notifice orice abatere constatata;

- sa monitorizeze desfăşurarea pauzelor şcolare, sa rezolve eficient problemele conflictuale,

dacă e necesar împreună cu dirigintele şi ceilalţi profesori; se aduc la cunoştinţa consilierului educativ sau a directorului numai cazurile excepţionale care nu pot fi gestionate fără intervenţia acestora (intrarea unor persoane străine în instituţie, violenţe deosebite, accidente care necesită intervenţie la 112);

- sa monitorizeze starea disciplinară a elevilor in punctele sensibile ale scolii: grupuri sanitare,

clase, zona de lângă poarta de acces (pentru prevenirea pagubelor, a accidentelor, a fugii de la  ore);

- sa organizeze intrarea disciplinata a elevilor la ore,din pauze;

- sa verifice prezenta numerica a cataloagelor la începutul serviciului si la sfârşitul acestuia si sa  consemneze situaţia acestora in procesul verbal;

- sa verifice ordinea din sala profesorala;

- sa verifice curăţenia sălilor de clasa la începutul programului, in pauze si la sfârşitul  programului;

- sa colaboreze cu personalul nedidactic in vederea aplicării programului de paza si protecţie a scolii;

- sa verifice completarea si semnarea registrului de prezenta;

- directorul şcolii si profesorii de serviciu răspund moral, material şi penal de tot ceea ce se  întâmplă grav în timpul derulării programului şcolar;

- în lipsa directorilor profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea eventualelor absenţe  motivate ale colegilor.

 

CAPITOLUL IX

SECURITATEA ÎN INTERIORUL ŞCOLII

 

Art. 118. Instituţia este dotată cu sistem video de supraveghere. Totodată accesul în instituţie este securizat. Supravegherea intrării / ieşirii persoanelor din şcoală este efectuată de personalul de serviciu.

 

Art. 119. Accesul autovehiculelor în incinta unităţii şcolare se face numai pe poarta din spate.Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin salvării, pompierilor, politiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigura intervenţia operativa pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu materialele contractate sau în cazurile în care există aprobarea domnului director.

 

Art. 120. Părinţii care îşi însoţesc copiii dimineaţa şi îi preiau la sfârşitul cursurilor folosesc poarta laterală

 

Art. 121. Persoanele străine, altele decât părinţii elevilor, nu au dreptul să intre în incinta şcolii fără a se legitima sau să contacteze elevii şcolii fără aprobarea directorului.

 

Art. 122. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea şi linistea publica. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, precum şi a persoanelor care detin arme, obiecte contondente, substante toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile. Este intezisa introducerea publicatiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a bauturilor şi a tigarilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii sau în imediata apropiere a acesteia.

 

Art. 123. Personalul de serviciu şi cadrele didactice au obligatia să supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să verifice salile în care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.

 

Art. 124. Elevii pot parasi unitatea de învăţământ conform normelor menţionate anterior.

 

Art. 125. Personalul de serviciu este obligat sa cunoască şi sa respecte îndatoririle ce îi revin conform fişei postului, fiind direct raspunzator pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredintate, precum şi pentru asigurarea ordinii în perimetrul şcolii.

 

CAPITOLUL X

COMISIILE CONSTITUITE LA NIVELUL ŞCOLII

 

Art. 126. Comisiile îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de manageriale anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie la începutul anului şcolar şi semestrelor.

 

Art. 127. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este păstrată şi administrată de responsabilul comisiei.

 

Art. 128. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate şi vor fi semnate de cei prezenţi.

 

Art. 129. În şcoală funcţionează următoarele comisii prin decizia directorului şcolii şi aprobate de Consiliul

de Administraţie:

Comisia pentru curriculum şcolar şi întocmire a orarului şcolii

Comisia metodică limbă şi comunicare

Comisia metodică matematică. Ştiinţe.tehnologii

Comisia metodică om şi societate.  Muzică. Desen. Ed. fizică

Consilier pentru proiecte şi programe educative - Comisia metodică a diriginţilor

Comisia culturală

Comisia metodică a învăţătorilor

Comisia pentru ajutor EURO200

Comisia pentru scheme orare

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală

 

      - Comisia de disciplină şi frecvenţă a elevilor

      - Comisia de protecţia munci şi PSI

     -  Comisia CEAC

    - Comisia pentru combaterea violenţei

     - Comisia pentru estetică şi design

     - Comisia pentru acordarea burselor

     - Comisia de inventariere / casare

     - Comisia de recepţie

    - Comisia pentru redactarea revistelor şcolare;

- Comisia selecţionare documente pt arhivare;

- Comisia parcurgere ritmică a materiei;

- Comisia răsp consiliul elevilor;

- Comisia organizare Crucea Roşie;

- Comisia ed. rutieră;

- Comisia pt. organizarea „Zilelor şcolii”;

- Comisia de implementare a proiectelor;

- Comisia CSSM;

 - Comisia tehnică pentru situaţii de urgenţă;

- Comisia serviciului pe şcoală – elevi, cadre;

- Comisia de verificare a doc. şcolare;

- Comisia de org a ex. de corigenţă;

- Comisia org. concurs post vacant;

 

Art. 130. Documentele comisiilor metodice / catedrelor sunt:

 

• Tabel cu membrii catedrei                                    CV membri

Planul anual de activitate al catedrei

Repartizarea responsabilităţilor în catedră

Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună)

Lista proiectelor catedrei

Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.)

Planificările anuale, semestriale şi pentru perioada de evaluare (individuale sau colective),

planificarea calendaristică

Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul) Lista

manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii Graficul interasistenţelor

Situaţii statistice (elaborate de catedră) care să sintetizeze activitatea catedrei şi evoluţia

rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri) Informări periodice

(privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării, etc.) către Consiliul de Administraţie, conform unui grafic stabilit de acesta la începutul anului şcolar.

•                     Programele, planificările, planul anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului  şcolar.

•                     Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective).

 

 

Art. 131. Directorul şcolii numeşte prin decizie la începutul fiecărui an şcolar în urma evaluărilor pe şefii de

comisii şi catedre.

CAPITOLUL XI

 

PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV

 

Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ.

Art. 132. În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod conştient şi

sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de Legea Învăţământului.

În procesul instructiv - educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activităţii, aplicate diferenţiat în funcţie de contextul acestora.

În procesul instructiv - educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii.

Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi

stimulare a activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii acestora.

Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă elevul în procesul de învăţământ.

Art. 133. Procesul instructiv - educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de laborator)

şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.). Art. 114. În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, a capacităţilor metodologice şi a atitudinilor. Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei gândiri sistematice şi în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei gândiri sistematice şi în capacităţi de comunicare. Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio - economică în formarea de atitudini faţa de propria persoană şi societate.

Structura anului scolar.

Art. 134. Este cea stabilită de M.E.C.T.S. în fiecare an şcolar.

Art. 135. Deschiderea cursurilor se face în mod festiv pe baza unui program special, în prima zi a anului şcolar începând cu ora 9.00. Disciplina este asigurată de învăţători şi diriginţi (aceştia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să desemneze un înlocuitor).

Art. 136. Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoşi, prilej cu care se atribuie diplome şi premii elevilor clasaţi pe primele locuri în clasele respective şi menţiuni celor care s-au distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat". Diriginţii propun premii speciale şi menţiuni, care se aprobă în comisia educativă. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de Consiliul de Administraţie şi comisia educativă. Elevilor premianţi care nu se prezintă la festivitate le vor fi transmise diplomele, iar premiile vor fi reţinute la şcoală. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele) şi a cadrelor didactice (care înmânează menţiunile acordate). Diriginţii asigură totodată disciplina pe timpul festivităţii consemnând eventuale abateri ale elevilor.

Art. 137. În cazuri de epidemii, calamităţi naturale sau condiţii improprii desfăşurării activităţii, Consiliul de administraţie suspendă cursurile cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. În astfel de situaţii, Consiliul de administraţie va stabili măsuri de parcurgere integrală a programei până la sfârşitul anului şcolar. Aceste măsuri se aprobă de Consiliul profesoral.

 

Programul şcolar. Orarul şcolar.

Art. 138. Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la propunerea directorului şi a comisiei de orar.

Art. 139. Durata orelor de curs este cea stabilită de legile în vigoare.

Art. 140. Orarul şcolii se întocmeşte de Comisia de scheme orare şi se aprobă în Consiliul de administraţie.

Art. 141. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii cu excepţia activităţilor plătite. Organizarea şi evidenţa acestor activităţi revine catedrelor şi Consiliului pentru curriculum.

Art. 142. Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu şi conducerea şcolii. Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. Solicitările pentru participare la programe sportive de pregătire sau competiţii se depun la secretariat cu 5 zile înainte şi se supun aprobării directorului.

 

Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare.

Art. 143. Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, aprobate de M.E.C.T.S. (pentru orele din trunchiul comun) şi a opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii (pentru disciplinele opţionale). Catedrele au obligaţia de a elabora programele pentru disciplinele opţionale pentru anul şcolar viitor şi a obţine aprobarea I.S.J. până pe 1 septembrie a fiecărui an şcolar.

Art. 144. Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a conţinutului programelor, şi parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi profesorii. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte posibilităţile de înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform prevederilor Statutului personalului didactic.

Art. 145. Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările

curriculare anuale si semestriale care se întocmesc de profesori pentru fiecare obiect şi clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare catedră. Semestrial se întocmeşte planificarea calendaristică, pe teme/lecţii şi ore. Planificările se definitivează în plenul catedrei şi sunt aprobate de şeful de catedră. Un exemplar din planificarea curriculară şi un exemplar din planificarea calendaristică se depun la mapa catedrei, la director adjunct. Şeful catedrei verifică lunar stadiul parcurgerii programei.

Art. 146. În şcoală se utilizează numai manuale aprobate de M.E.C.T.S.

 

Evaluarea rezultatelor elevilor.

Art. 147. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare respectându-se prevederile art. 54 - 57 din "Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat".

Codul evaluării (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra, individualizat si actualizat la

începutul fiecărui an şcolar. Profesorii care nu respectă regulile codului vor fi depunctaţi la evaluare.

                De asemenea se face evaluarii initiale la disciplinele care sunt prevăzute în foaia de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012, iar rezultatele acestor evaluarii se comunica parintilor. Se urmaresc si prevederile din foaia de parcurs cu privire la reducerea absenteismului şi îmbunătăţirea competenţelor de lectură.

 

CAPITOLUL XII

 

RELAŢIILE ŞCOLII

 

Art. 148. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului se află în subordonarea directă a I.S.J. Suceava. Responsabilitatea menţinerii unei relaţii permanente cu I.S.J. revine direcţiunii şcolii, şefilor comisiilor metodice şi tuturor cadrelor didactice desemnate de şcoală în acest scop.

Părinţii - Regulamentul Comitetului de părinţi pe şcoală

Art. 149. La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a desfăşura Adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 3 membri: preşedintele comitetului de părinţi pe clasă, casier, 1membru. Adunările generale ale părinţilor pe clase se  întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două săptămâni ale semestrului). Comitetele de părinţi pe clase se  întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui sau învăţătorului / dirigintelui.

Art. 150. Adunarea generală a Comitetelor de părinţi se întruneşte semestrial, în prima lună a semestrului. În Adunarea generală de la începutul anului şcolar, convocată de directorul adjunct, se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor, format din 5- 7 membri (preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi 2 - 4 membri) şi o comisie de cenzori, formată din 3 membri care verifică activitatea financiară a Consiliului.

Art. 151. Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor este reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie al şcolii.

Art. 152. Activitatea Consiliului de părinţi se consemnează într-un registru de pr. verbale.

Art. 153. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:

- sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale

- sprijină învăţătorii / diriginţii în activitatea instructiv - educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea şi orientarea socio - profesională a elevilor

-  conlucrează cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pe probleme specifice

- sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare

 - au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în şcoală

-  atrag persoane fizice şi juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine programe de modernizare a bazei materiale din şcoală

 - pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute în oferta scolii daca sunt în concordanţă cu proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii şi cu cererile „pieţei" până în luna martie a fiecărui an.

 

Art. 154. Activitatea Consiliului reprezentativ se desfăşoară pe baza unui program semestrial şi a unui buget de venituri şi cheltuieli anual (defalcat pe semestre) propus de Consiliul reprezentativ şi aprobat de Adunarea generală.

 

Relaţii cu alte instituţii şi cu publicul

 

Art. 155. Şcoala întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentanţii şcolii în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii sau cadrele didactice desemnate.

 

Art. 156. Directorul planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, program de audienţe şi relaţii cu publicul.

 

 

Art. 157. Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar special. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună.

 

Anexă la Regulamentul de Ordine Interioară

 

Grădiniţele cu program normal Boureni şi Voroneţ

 

Regulamentul de ordine interioara contine prevederi privind organizarea si functionarea activitatii in

Grădiniţele cu program normal Boureni şi Voroneţ, în conformitate cu:

 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

- Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

- Organizarea si functionarea grupelor in învăţământ tradiţional

- Contractul colectiv de munca

 

I.      Dispozitii generale

 

Respectarea regulamentului de ordine interioara este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare , didactic auxiliar, nedidactic, pentru copii si parintii care vin în contact cu unitatea de învatamânt, Gradinita cu program normal Boureni şi Voroneţ.

 

Art. 1. În zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

a) in situatii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamitati naturale etc. unitatea se inchide pe o perioada determinata.

b) grupele cu program prelungit functioneaza continuu , asigurand protectia sociala a copiilor;

 

ART 2.Inscrierea copiilor in gradinita :

- a) se face de regula in luna mai , in limita locurilor disponibile ;

- b) la inscrierea copiilor nu se percep taxe de inscriere;

 

ART. 3 Actele necesare inscrierii copiilor sunt:

1.cerere de inscriere;

2.xerocopie dupa cerificatul de nastere;

3.fisa medicala completata conform legislatiei in vigoare; 4.aviz epidemiologic.

ART.4 Transferarea copiilor de la o gradinita la alta se face la cererea parintilor sau a sustinatorilor legali,

 in limita locurilor disponibile;

ART.5.Grupele sunt mixte

 

ART. 6 . III. Drepturile si obligatiile parintilor:

 

-a) parintii au dreptul sa fie informati permanent cu date privind evolutia copilului;

-b) au posibilitatea de a participa saptamanal la activitatile zilnice din grădiniţă cu acortdul cadrului didactic;

-c) părinţii au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării

obiectivelor educaţionale;

-d) părinţii au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea pentru a

cunoaşte evoluţia copilului lor;

-e) de pagubele materiale produse de copii in gradinita raspund parintii care au obligatia sa acopere daunele prin plata obiectului respectiv .

-f) comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor copiilor grupei, convocată de educatoarea care prezidează şedinţa, în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului

şcolar si ori de cate ori este nevoie;

-g) educatoarea grupei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la

încheierea anului şcolar. De asemenea, educatoarea sau preşedintele comitetului de părinţi al grupei pot

convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar;

-h) comitetul de părinţi al grupei reprezintă interesele părinţilor copiilor grupei în adunarea

generală a părinţilor la nivelul gradinitei , în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral;

 

ART 7.Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii:

-1.sprijină educatoarele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

-2.are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din grupa pentru copiii grupei respective;

-3.atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din gradinita;

-4.comitetul de părinţi al grupei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii copiilor grupei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea

bazei materiale a grupei sau a unităţii de învăţământ;

-5.contribuţia prevăzută nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de către copii a drepturilor legale .

-6.contribuţia prevăzută se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice;

-7.educatoarei îi este interzis să opereze cu aceste fonduri;

 

ART. 8. Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii educatoarei sau a directorului.

 

-a) consiliul reprezentativ al părinţilor ,este compus din câte trei părinţi la fiecare grădiniţă

-b) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la

nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

-c) sprijină parteneriatele educaţionale;

-d) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;

e) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii,

pe teme educaţionale;

-f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

 

ART. 9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE COPIILOR

 

-a) orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, care are varsta intre 3 si 7 ani , poate fi

înscrisa la Grădiniţa cu program normal Boureni sau Voroneţ, si participa la activitatile organizate de aceasta , avand calitatea de prescolar;

 

-b) in învatamântul preprimar calitatea de prescolar se dobândeste în urma solicitarii scrise adresate de

parinti sau tutori legali catre

Grădiniţa cu program normal Boureni sau Voroneţ

 

ART. 10 . Drepturile copiilor

 

-a) toti copiii beneficiaza de asistenta medicala gratuita;

-b) toti copiii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare si la proiectele educationale organizate de

unitatea de învatamânt;

Îndatoririle copiilor

-a) copiii trebuie sa aiba o comportare civilizata atât în unitatea de învatamânt, cât si în afara ei ;

-b) copiii trebuie sa pastreze curatenia în spatiile de învatamânt , grupuri sanitare, curtea de joc.

-c) copiii trebuie sa cunoasca si sa respecte:

1. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii;

2. reguli de prevenire a incendiilor; 3. normele de protectie a mediului ;

 

ART.11 Este interzis copiilor:

-a) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de învatamânt;

 

ART.12 Recompensarea copiilor:

 

a) copiii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare

exemplara pot primi urmatoarele recompense:

1.evidentiere în fata colegilor de grupa;

2.evidentiere, de catre director, în fata colegilor de gradinita ;

3. premii, diplome;

4.premiul de onoare al unitatii de învatamânt.

b) se pot acorda premii copiilor care:

1.s-au distins la una sau mai multe discipline, au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la

alte activitati extrascolare desfasurate la nivel de unitate , local, judetean, national sau international;

2. s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica;

3.au avut, la nivelul grupei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.

c) unitatea de învatamânt si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale copiilor la nivel local,

national si international, prin acordarea unor premii, diplome din partea consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor culturale, a comunitatii locale etc.

 

ART.13 Sanctiunile care se pot aplica copiilor sunt urmatoarele :

a) observatia individuala;

b) mustrare în fata grupei

 

 

ART.14 . DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC  AUXILIAR SI NEDIDACTIC

 

1. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care

garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii:

-a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor

de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

-b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor

profesionale;

-c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;

-d) organizarea cu copiii, a unor activităţii extraşcolare cu scop educativ;

-e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;

-f) evaluarea performanţelor copiilor în baza unui sistem validat ;

-g) participarea la viaţa institutiei, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea

procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale si contractului colectiv de muncă;

-h) cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea

obligaţiilor profesionale;

-i) personalul didactic are obligaţia de a participa la programe de formare continuă;

-j) trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite

copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;

-k) personalului didactic îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a

copilului , viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;

 

-l) personalului didactic îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală

sau fizică a copiilor şi/sau a colegilor.

-m) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la părinţii.

 

ART. 15 . Drepturile personalului didactic:

 

-a) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate

şcolară sau publică;

-b) inregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută numai  cu acordul celui care o conduce;

-c) cadrele didactice sunt încurajate să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în  interesul învăţământului şi al comunitatii;

-d) cadrele didactice au dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile  legii;

-e) cadrele didactice pot exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea

profesiei de dascal;

-f)cazurile de boala sau alte situatii ce determina neprezentarea la program vor fi comunicate din timp  directorului pentru a putea fi asigurata suplinirea;

-g) concediile fara plata vor fi aprobate de catre conducerea scolii numai in urma unei cereri scrise din

partea solicitantului. Concediile fara plata aprobate de director nu pot depasi 7 zile intr-un semestru;

-h) concediile fara plata pentru o durata mai mare de 7 zile se aproba numai de catre Inspectoratul Scolar cu avizul directorului.

i) Directorul are drept de îndrumare si control asupra activitatii întregului personal salariat al unitatii de învatamânt; el colaboreaza cu personalul cabinetului medical.

j) Vizitarea unitatii de învatamânt si asistenta la orele de curs sau la activitati scolare / extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de învatamânt, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de învaţământ.

 

 

ART.16. În realizarea functiei de conducere, directorul are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileste politica

educationala a acesteia;

c) lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de învatamânt similare sau  din alte zone;

d) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de  dezvoltare institutionala;

e) în baza propunerilor primite, numeste seful comisiei metodice, comisiei pentru evaluarea si

asigurarea calitatii, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul consiliului profesoral cu privire

la programele de activitate ale acestora;

f) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care sa faca parte din

consiliul de administratie si solicita Consiliului reprezentativ al parintilor si, dupa caz, Consiliului local,

desemnarea reprezentantilor lor în consiliul de administratie al unitatii de învatamânt;

g) stabileste , prin fisa postului , atributiile comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii,

precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie ;

h) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv

de munca;

i) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control si evaluare

a tuturor activitatilor care se desfasoara în unitatea de învatamânt. Instrumentele respective se aproba în Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la

nivelul unitatii scolare;

j) controleaza calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an scolar, directorul efectueaza

saptamânal 3-5 asistente la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe

semestru;

k) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului didactic, didactic-auxiliar si

nedidactic;

 

ART.17. Directorul, în calitate de angajator, are urmatoarele atributii:

a) încheie contracte individuale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale

personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, pe baza solicitarilor scrise ale acestora, conform codului

muncii si contractului colectiv de munca aplicabil;

b) aproba concediu fara plata si zilele libere platite, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil, pentru întreg personalul, în conditiile asigurarii suplinirii activitatii acestora;

c) consemneaza zilnic, în condica de prezenta, absentele si întârzierile personalului didactic , precum

si ale personalului didactic auxiliar si nedidactic, de la programul de lucru;

d) numeste si elibereaza din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei în

vigoare;

 

 

ART. 18. Directorul unitatii de învatamânt, în calitate de evaluator, are urmatoarele atributii:

a) informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care

îl propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor Statutlui personalului didactic, privind statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) apreciaza personalul didactic de predare la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea  gradatiilor de merit.

 

 

ART .19. Directorul unitatii de învatamânt, în calitate de ordonator de credite, raspunde de:

a) elaborarea proiectului de buget propriu;

b) urmarirea modului de încasare a veniturilor;

c) necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare, în limita si cu

destinatia aprobate prin bugetul propriu;

d) integritatea si buna functionare a bunurilor aflate în administrare;

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a

conturilor de executie bugetara.

 

 

ART. 20. Directorul unitatii de învatamânt îndeplineste si urmatoarele atributii:

a) raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive

a unitatii de învatamânt, coordoneaza activitatea de la cantina;

b) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

c) raspunde de corectitudinea încadrarii personalului si de întocmirea, la termen, a statelor lunare de

plata a drepturilor salariale;

d) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al parintilor o lista de prioritati care vizeaza

conservarea patrimoniului, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive, reparatii, îmbogatirea

fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare, precum si a celor cu

situatie materiala precara, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al parintilor;

e) raspunde de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a

muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor, în unitatea de învatamânt;

f) aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savârsite de personalul unitatii de învatamânt, în limita

prevederilor legale în vigoare;

 

 

 

ART. 21 EVALUAREA

 

a) educatoarea foloseste modalitati diverse de evaluare a progreselor copiilor si acorda

atentie implicarii copiilor in procesul evaluarii ;

b) eva luarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Consiliul National de

Evaluare si Examinare respectindu-se prevederile din Reulamentul de Organizare si

Functionare a unitatilor din invatamintul preuniversitar de stat :

c) Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de virsta si de particularitatile

psihopedagogice ale copiilor . Acestea pot fi :

Observarea ;

Lucrari practice ;

Fise pe domenii experentiale ;

Convrbiri individuale ; Portofolii.

 

ART. 22               RESURSE UMANE

 

a) personalul didactic ,nedidactic si de ingrijire care i-si realizeaza norma de activitate in

gradinita, are obligatia de a respecta ordinea si disciplina, programul de lucru, regulamentul de ordine interioara, sarcinile specifice si obligatorii din fisa postului, precum si normele in vigoare prevazute de legislatia muncii, din domeniul educatiei, sanitar, etc.

b) Drepturile si obligatiile fiecarui salariat din gradinita se respecta in mod obligatoriu

c) Indiferent de categoria socio-profesionala pe care o reprezinta ,personalul angajat in

gradinita de copii are datoria si obligatia de a respecta normele privind asigurarea vietii,

sanatatii si integritatii copilului pe timpul cat acesta se afla in unitatea prescolara

d) Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care completeaza

fisa individuala a postului pentru personalul didactic si nedidactic, in funcie de necesitatile gradinitei.

 

 

ART. 23. REGLEMENTARI FINALE

a) in GPN Boureni şi Voroneţ, fumatul este interzis, conform legii;

b) orice reclamatie privind nereguli in desfasurarea activitatii in unitatea de invatamant va fi depusa

la profesorul coordonator apoi la director pentru solutionare ;

c) parintii copiilor vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările

necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate;

d) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

e) Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:observaţie scrisă, avertisment, diminuarea salariului de bază, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni, suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

f) propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului profesoral.

 

 

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Prezentul regulament a fost discutat în şedinţa consiliului profesoral din 29 septembrie 2011 şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 7.10.2011 dată cu care intră în vigoare.

 

 

Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.