Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Humorului

ORGANIGRAMA

Raport anual de evaluare internă a calitătii educatiei

Raport pentru anul scolar 2010 - 2011 finalizat la data de 30.09.2011 de către CEAC, având următoarea componentă:

    1. Prof. Ispăsoiu Dorel          

         2. Prof. Munteanu Eugen   

    3. Prof. Rusu Eugenia    

4. Prof. Bârzu Irina 

                               5. Prof. ciclul primar Spinosu Dorina

6. repr. Părinţi Porcilescu Monica

                                          7. repr consiliu local  Dorneanu Constantin

 

PARTEA I.  INFORMATII GENERALE

NOTA:

Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educaţionale, sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare.

A) DATE DE IDENTIFICARE:

 

 

Denumirea unităţii de învăţământ :Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Gura Humorului

 

 

Unitate de  învăţământ   din sistemul  de stat /particular:de stat

 

Localitate / judeţ: Gura Humorului /jud. Suceava

 

Adresa : B-dul Bucovina, nr.16

 

Cod poştal: 725300

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):0230/235321

 

E - mail:scoala1gh@yahoo.com

 

Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale  autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate :

(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională )

 

 

Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul):

Localitate/judeţ, adresa, cod poştal, telefon-fax (incluzând prefixul de zonă), email:

 

 

Unitatea de învăţământ a înaintat Raport anual de evaluare internă la ARACIP în anii 2007 – 2008, 2008 – 2099, 2009 – 2010.

 

 

B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar:

 

   

 

Nivel de învăţământ

 

Număr de clase/ grupe

Număr de elevi / copii / adulţi:

Forma

de învăţământ

Limba de predare

Preşcolar

 

2

62

Zi

română

Primar,

din care

cl. I

3,5

69

 

 

cl. a –II-a

2,5

64

 

 

cl. a –III-a

2,5

63

 

 

cl. a –IV-a

3,5

78

 

 

Total

12

274

 

 

Secundar inferior

Gimnaziu

din care

cl. a –V-a

3

69

 

 

cl. a –VI-a

2

49

 

 

cl. a –VII-a

2

43

 

 

cl. a –VIII-a

4

92

 

 

Total

11

253

 

 

 

 

 

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

 

C.1.Personalul  de conducere:

Director

(numele şi prenumele)

Calificarea

 

Gradul didactic

Vechime la catedră

Documentul de numire

în funcţie

Modalitatea numirii pe funcţie

Unitatea de învăţământ la care este titular

 

Ispăşoiu Dorel

 

S

 

I

33 ani

Dec ISJ nr. 1924/

30.08.2011

Detaşare în interesul înv.

Şcoala Nr.1 GH

 

 

 

C.2.Personalul didactic:

  

 

Număr cadre didactice

Număr de norme didactice întregi / posturi

 

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ %norme întregi, după caz

 

Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi

 

Număr de cadre  calificate, %

 

Modalitatea angajării pe post*

 

 

31

29

29

        93,54%

27

93,10% 

31

100%

Concurs

100%

 

 

*Notă :

1. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, şi cu Legea nr.128/1997

2. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, cu Legea nr.128/1997, O.MEdC  5656/2004, precum şi cu precitările MEdCT nr.34536/18.06.2008

C.3.Personalul  didactic auxiliar -  număr pe categorii:

 

 

Categorie de personal

Număr  de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

       Numărul de personal este:

sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

 

Secretar şef

1

1

 

1

 

Laborant - informatică

1

1

 

1

 

Administrator

1

1,5

 

1,5

 

Bibliotecar

1

0,5

 

0,5

 

 

 

 

C.4.Personalul nedidactic (număr pe categorii):

 

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

Numărul de personal este:

sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

Îngrijitori

5

4,5

 

4,5

Muncitori

2

2

 

2

 

 

 

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă /grupă

15

720 mp

2.

Cabinete*

-

-

3.

Laboratoare*

1

220 mp

4.

Ateliere*

-

45 mp

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*

-

-

6.

Spaţii de joacă *

-

-

 

* DACĂ ESTE CAZUL

 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de două schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 de minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute.

 

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

1

50 mp

2.

Sală pentru

servit masa*

-

-

3.

Dormitor *

-

-

4.

Bucătărie *

 

-

5.

Spălătorie *

-

-

6.

Spaţii sanitare*

2

30 mp

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

-

-

 

* DACĂ ESTE CAZUL

 

 

D)  INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1

12mp

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

1

20 mp

3.

Contabilitate *

1

6 mp

4.

Casierie  *

-

-

5.

Birou administraţie*

-

-

 

F) CURRICULUM                                                     

Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional.

        

Nr.crt

Indicatori de performanţă

Calificativul acordat[1]

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale

1

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

F

B

2

Organizarea internă a unităţii de învăţământ

FB

3

Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă

B

4

Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

FB

5

Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.

FB

6

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

B

7

Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

B

8

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

FB

b)baza materială

9

Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

B

10

Dotarea spaţiilor şcolare

B

11

Accesibilitatea spaţiilor şcolare

FB

12

Utilizarea spaţiilor şcolare

B

13

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

FB

14

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

B

15

Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

FB

16

Utilizarea spaţiilor auxiliare

B

17

Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

FB

18

Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

FB

19

Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare.

B

20

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

FB

21

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

FB

c)resurse umane

22

Managementul personalului didactic şi de conducere

FB

23

Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

FB

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a)conţinutul programelor de studiu

24

Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

FB

25

Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii 

FB

26

 Proiectarea curriculumul-ui

FB

27

 Realizarea curriculumul-ui

B

b) rezultatele învăţării

28

 Evaluarea  rezultatelor şcolare

FB

29

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare)

FB

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30

Activitatea ştiinţifică

B

31

Activitatea metodică a cadrelor didactice

FB

d) activitatea financiară a organizaţiei

32

Constituirea bugetului şcolii

FB

33

Execuţia bugetară

FB

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34

Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

 

B

35

Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

B

36

Dezvoltarea profesională a personalului

FB

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

37

Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

FB

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38

Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

FB

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

39

Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

FB

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

40

Optimizarea accesului la resursele educaţionale

FB

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

41

Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

FB

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

42

Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii

FB

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

43

Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

B[1] În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

          

Număr personal didactic calificat:

Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu Definitivat

Fără definitivat

-

21

7

3

0